สมาชิกกองร้อยที่ 6 ที่เข้ามาแสดงตัวแล้ว
ด.ต.ประสิทธิ์ สิงห์โสภา
อดีตครูฝึกร้อย 6
ด.ต.สุพี(ระพี) ภูแซมศรี
อดีตครูฝึก ร้อย 6
พ.ต.ท.อำนาจ ปานเดช
สว.สส.สภ.กู่ทอง
อดีต ครูฝึก ร้อย 6
ด.ต.ประโชค อุระพนม
อดีตครูฝึกร้อย 6
ด.ต.ชาญชัย ภูละคร
อดีตครูฝึกร้อย6
พ.ต.อ.ทวี โนนสุวรรณ
เกษียณอายุราชการ/ อดีตผู้บังคับกองร้อย 6
(ภาพจากเว็บไซต์สภ.อ.โกสุมฯ)
พ.ต.อ.ประมวล คงเจริญ
อดีต ผบ.มว.ร้อย 6
พ.ต.ท.วีระ ศรีลับซ้าย
รอง ผกก.อก.ภ.จว.หนองบัวฯ
อดีต ครูฝึกร้อย 6
พ.ต.ท..สำเร็จ เปรมอาษา
ผบ.ร้อย 3 ศฝร.ภ.4
อดีต ผบ.มว.ร้อย 6
พ.ต.ท.ปัญญา ศุภษร
ผบ.ร้อย 2 ศฝร.ภ.4
อดีตครูฝึกร้อย 6
พ.ต.ท.วัฒนา อุธาดร
สว.สส.สภ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด
081-8718395
พ.ต.ท.สมาน แสงสว่าง
พงส(สบ3)สภ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์
04-7060115
พ.ต.ท.นรินทร์ โคตรคำจันทร์
สวป.สภ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น
0864591436
พ.ต.ท.นัทธกานต์ วรรณพันธ์
สว.สส.สภ.โนนสะอาด
ภ.จว.อุดรธานี
- 0894168407
ด.ต.พูนพันธ์ พูนชัย
กลุ่มงานสืบสวน
จ.สกลนคร
0898403232
ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น
ผอ.ร.ร.ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
08-78761409 (GSM)
- 08-53059409 (DTAC)
ด.ต.ฉลาด ใจแก้ว
ทาหน่วยบริการงหลวงกำแพงแสน
จ.นครปฐม
จ.นครปฐม
087-0097473
ด.ต.ประสิทธิ์ สุ่มมาตย์
สภ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
0892299161
ร.ต.อ.สมคิด ขันตรีกลม
สภ.น้ำอง
จ.ขอแก่น
0810498830
ด.ต.สักรินทร์ แดงวงษา
สภ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
081-8720098
ร.ต.ท.สิโรตม์(สมชัย) สมนา
พงส.สภ.เชียงใหม่
อ.โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด
08-4887-1381
ร.ต.ท.จันทร์แดง ทวีโชค
พงส.สภ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
0898438996
ร.ต.อ.บุญเลี้ยง หล้าอ่อน
สภ.ปอพาน จ.มหาสารคาม
0812608122
พ.ต.ต.ถวัลย์ จันทราบุตร
สว.จร.สน.บางโพธิ์
กรุงเทพฯ์
081-8525511
ร.ต.ท.ชิญศิลป์ ดวงทาทร
สภ.ท่าสองยางง
จ.ตาก
081-1832326
ด.ต.สมจิตร เหล่าสมบัติ
สภ.มะค่า
จ.มหราสารคาม
087-9475648

พ.ต.ท.สุทัศน์ ไพบูลย์
หน.สภ.ย่อยมหาวิยาลับขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
086-2312458

พ.ต.ท.ยุทธพงษ์ ชนะโยธา
สวป.สภ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
087-2158276

ร.ต.อ.หนูกาญจน์ พระสุมาตย์
พงส.สภ.เมือง
จ.กาฬสินธ์
087-2381736
ร.ต.อ.อาทิตย์ เนียมหอม
นิติกร เทศบาลนครขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
089-7138936
พ.ต.ต.ไพศาล ใจเกษม
พงส.ผนก.สภ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธ์
087-2202473
พ.ต.ต.นิกูล จันทร์หอม
พงส.ผนก. สภ.แซงบาดาล
อ .สมเด็จ จ.กาฬสินธิ์
088-62374516
ด.ต.จิตติ แสนแก้ว
สภ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด
081-2630972
ด.ต.นิพนธ์ ประเสริฐสังข์
สภ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด
081-7992158
พ.ต.ท.จตุรงค ์ ดอนอ่อนเบ้า
พงส.ผนก.สภ.เมือง
จ.ขอนแก่น
089-1879471
ด.ต.สวาท พูลพุทธา
สภ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น
089-9474048
ด.ต.ชัยยะ ทับบุญ
สภ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น
089-6222085
ด.ต.คมกฤษ ฤาชา
กก.ตชด.24
จ.อุดรธานี
086-6348929
ด.ต.สุนะศักดิ์ มะเสนะ
สภ.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษณวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
081-0536426
พ.ต.ต.อดุลย์ จุดศรี
สภ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด
ด.ต.ประศักดิ์ ถาบุตร
สภ.หนองเรือ
จ.อขนแก่น
089-5753563
ร.ต.ท.เรืองสิทธิ์ เนื่องมัจฉา
สภ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
081-9763513
ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
สภ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร
089-2852393
ด.ต.บุญทัน วรรณพฤติ
สภ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด
089-7156282
ร.ต.ท.บุญเลิศ ชมภูวิเศษ
รอง สว.สส. สภ.เชียงใหม่
จ.ร้อยเอ็ด
089-5765112
ด.ต.วชิราวุธ งิ้วโสม
สภ.อากาศอำนวย
จ.สกลนคร
081-262118
ด.ต.ธนเกียรติ เกียรตินอก
สภ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
08-7262-8899/08-5024-8800
ด.ต.สมัย ชินโสม
สภ.สว่าง อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด
08-78325389
ด.ต.รักพงษ์พงษ์ละออ
สภ.สว่าง อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด
081-0603603
ร.ต.อ.อนุวัฒน์ จินดา
ศฝร.ภ.4
จ.ขอนแก่น
- 0816620694
ร.ต.อ.สังคม ปากวิเศษ
สภ.เมือง
จ.กาฬสินธิ์
086-2334546
ร.ต.อ.ทรงฤทธิ์ ด้วงคำ
รองสวส.สภ.หนองหิน
จ.เลย
- 0834188876
ด.ต.ธนกฤต(สุรศักด)ิ์ ยุทธเสน
สน.บางรัก
กทม.
- 089-7917665
ปลัด เทพพิทักษ์ วงศ์ละคร
ปลัดเทศบาล อ.พนา
จ.อำนาจเจริญ
0897179446
พ.ต.ท.อิทธิศักดิ์ ซาตาพุทธิสวรรค์
สว.สภ.หนองแวงควง
จ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิต
081-0542589
พ.ต.ต.ทวี สุครีพ
สภ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี
087-8579649
พ.ต.ต.นพลาด จันปาน
สภ.เชียงใหม่
จ.ร้อยเอ็ด
081-7292873
ด.ต.นิมิต แก้วไพทูลย์
สภ.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
087-8611151
พ.ต.ต.วสันต์ รักแร่
สวป.สภ.ป่าติ้ว
จ.ยโสร
0895748709
ด.ต.สุริยา จันทแก้ว
คอมมานโด(ทศรถ)
ศูนย์สืบสวนภาค 4
- 089-6208758
พ.ต.ท.ธัชพล(นิพนธ์) มูลูละคร
สว.สส.สภ.เชียงใหม่
จ.ร้อยเอ็ด
089-5699953
ด.ต.พีระพงษ์ คฤหัส
สภ.บ้านแพง
จ.นครพนม
081-7684798
ด.ต.สมพล หยองเอ่น
สภ.บ้านแพง
จ.นครพนม
086-8599784
ด.ต.เด่นชัย นิยมพล
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
086-2652357
ร.ต.ท.เฉลิมชัย ไขประกาย
กลุ่มงานสืบสวน
ภ.จว.สกลนคร
089-5746774
ร.ต.ท.สัมฤทธิ์ ชิตาวัน
สภ.สามชัย
จ.กาฬสินธิ์
086-2302544

ร.ต.ท.อัครเดช พรมโสภา
รอง สวป.สภ.เมือง
จ.หนองคาย
089-7123219
ด.ต.ศิริ ศรีล้อม
สภ.โนนดินแดง
จ.บุรีรัมย์
089-5719652
ด.ต.บุญเกิด โพธิ์หล้า
สภ.ซำสูง
จ.ขอนแก่น
087-2314877
ร.ต.ท.มตรี ฤทธิรันต์
สภ.เขาวง
จ.กาฬสินธิ์
089-2782403
ด.ต.หนูไกร ลับภู
สภ.นาภู
จ.กาฬสินธิ์
087-8561045
ด.ต.สมบัติ ประทุมทอง
สภ.ราษฎณ์เจริญ
อ.พยัคภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
086-8518229
พ.ต.ต.สงัวาลย์ งอกศิลป์
สภ.บางประอิน
จ.พระนครศรีอยุทธยา
086-6256720
ร.ต.ท.ชัยวานิช คำละมูล
ภ.จว.หนองคาย
084-7864750
ปลัด ทศพล ภูธรรมะ
ปลัดอบต.โนนยาง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธิ์
086-235355
สายรุ้ง รองหานาม
อ.โกสุม
จ.มหาหสารคาม
081-9649232
ด.ต.บวร พิลาชัย
สน.เชียงยืน
ภ.จว.มหาสารคาม
- 0867155281
ด.ต.พิพัฒน์ ธานีกุล
สภ.โซ่พิสัย
จ.หนองคาย
085-0015950
ด.ต.ทองทิตย์ ศรีวิเศษ
กก.ตชด.24
จ.อุดรธานี
089-9400951
ด.ต.พัฒน์ ราชสีห์
สภ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
089-5709881
ด.ต.ไพรวรรณ ยาวิคำ
สภ.โคกสว่าง อ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด
086-8614629
ด.ต.ทนงศักดิ์ กัลยาโพธิ์
สภ.โพนเขวา อ.เมือง
จ.ศีรษะเกษ
-
อินทรีย์ โกกิลารัตน์
ปลัด อบต.โพนเมือง
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
089-5758700
เสริฐชัย พิกุลทอง
ปลัด อบต.เมืองทอง
อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
087-9464695
ด.ต.ไพรัตน์ ผาบจันดา
สภ.เมือง
จ.อดรธานี
-
ประยงค์ ภูดินทราย
นักวิชาการเกษตร
จ.ยโสธร
089-8444211
ด.ต.อำนาจ แก้วกิ่ง
สภ.นามน
จ.กาฬสินธฺ์
081-0546160
พ.ต.ท.อดิศร ทัศนพงษ์
สภ.เมือง
จ.กาฬสินธิ์
081-8726508
ร.ต.ต.อิสระ สุระอุดร
สภ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร์
089-2757815
ด.ต.เสถียร โสดาวัน
นิติกรสนง.ที่ดิน
จ.ร้อยเอ็ด
083493432545
ด.ต.สงคราม ศรีสังข์
ศฝร.ภ.4
จ.ขอนแก่น
-
ด.ต.สมศักดิ์ แดนศิริ
สน.คันนายาว
กรุงเทพมหานคร
02-5870461-3
ด.ต.ไพรวรรณ ไชยดำรง
สภ.บ้านบัว อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
-
ด.ต.ชุมพร อามาตย์
สภ.เขาวง
จ.กาฬสินธฺ์
-
พ.ต.ท..สมจริง สาโถน
รองสว.งานอารักขาที่ 4 กก.3 บก.ตป.
รอง สว.จร.สน.ธรรมศาลา
กรุงเทพมหานคร
. 087-0117501
ด.ต.คะมร แต้มสะระ
สภ.ท่าใหม่
จ.จันทบุรี
089-8617097
ด.ต.ชัยเจริญ แก้วชา
สภ.บึงโขงหลง
จ.หนองคาย
087-9493919
พ.ต.ท.มังกร กวีกรณ์
พงส.(สบ๓)สภ.เมือง
จ.ยโสธร
081-9767598
ด.ต.วีระยุทธ ลำพุทธา
สภ.ศรีวิไล
จ.หนองคาย
-
ด.ต.สมศักดิ์ ตันนารัตน์
สภ.บ้านเดือ่ อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
-
ด.ต.ปิยศักดิ์ จันทรา
สน.บางมด
กทม.
-
ด.ต.ปัญญา กาจหาญ
สภ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น
087-2275817
ร.ต.อ.วิภัค เทียงคาม
สภ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
081-5725739

ด.ต.ฤทธิ์รงค์ ถิตย์กุล
สภ.ชำนิ อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์
089-7160373

ด.ต.จักรพงษ์ หอมจันทร์
ภ.จว.ภูเก็ต
086-6354574

ด.ต.สามารถ สิมงาม
สภ.หนองหาน
จ.อุดรธานี
087-8629055
ด.ต.วิชัย พาเมืองพล
สภ.โนนศิลา
จ.ขอนแก่น
-087-2329318
ด.ต.วัชรินทร์ สมพมิตร
สภ.แวงใหญ่
จ.ขอนแก่น
081-2989439
ด.ต.สุก ทะเสนฮด
กก.ตชด.24
จ.อุดรธานี
-
ด.ต.สากล ทาทอง
ตชด.225 อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
089-9463762
ด.ต.จีระศักดิ์ ภูครองทุ่ง
สภ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
081-2640671
ด.ต.ศรชัย คำมูล
สภ.เอือดใหญ่ อ.ศรีเชียงใหม่
จ.อบลราชธานี
086-2439997
ด.ต.วิชัย กันธินาม
สภ.เสนานิคม
จ.อำนาจเจริญ
045-6074475
ไพฑูรย์ ศรีช่วย
นักวิชาการเกษร อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร
081-0511207
ด.ต.นุกูล เศษวงศ์(ตูเช่)
สภ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธิ์
04-7904191
ด.ต.เจริญ หินกอง
สภ.เมือง
จ.พิษณุโลก
086-2053272
ด.ต.เพ็ง สุทธิ์
สภ.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์
-
ด.ต.แย้ม วงษา
สภ.กระนวน
จ.ขอนแก่น
089-5710170
ร.ต.ท.ยุทธ ศณีสถาน
สภ.กกตูม อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร
042-601729
ด.ต.สาคร พัดริม
สภ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม
089-2795129
จ.ส.ต.ไพริน ประชุมชน
ทราบแล้วแจ้งที่อยู่ด้วย
จ.ส.ต.บัญชา เถาหมอ
ทราบแล้วแจ้งที่อยู่ด้วย
 
 
 
สมาชิกใหม่ที่ต้องการลงทะเบียน สามารถส่งภาพและข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรติดต่อกลับ ได้ที่สมุดเยี่ยม หรือกระดานสนทนาก็ได้
หรือไม่สะดวกก็สามารถส่งมาทางจดหมาย ได้ที่ ร.ต.ท.บุญเลี้ยง หล้าอ่อน สภ.สว่าง จ.ร้อยเอ็ด 0862256256