ทำเนียบเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสว่าง
 
พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ พีระพันธุ์
สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรสว่าง
Email=
0816613031
 
งานป้องกันปราบปราม
พ.ต.ท.พิระวัฒน์ ภูมิภาค
สารวัตรป้องกันปราบปรามฯ
Email =
0866349510
งานสืบสวน
พ.ต.ต.ศุภภาษ จิตตรัตน์
สารวัตรสืบสวนฯ
Email =
0879777031
     
 
งานสอบสวน/คดี


งานการเงิน

ด.ต.หญิง สินีนาถ สัตยคุณ
Email=

 
งานสอบสวน/คดี

ด.ต.จักกฤษ พลเยี่ยม
Email=
นพต. 18
0872381318

งานประจำวัน

ด.ต.สมเกียรติ เศรษฐมาตย์
Email =
นพต. 20
0857592810

ด.ต.สมพงษ์ ประทุมชาติ
Email=
เทียบ นพต. 21
0872167444
ด.ต.ปัญจะ พวงปัญญา
Email=
นพต. 24
0819742269
งานสืบสวน
ด.ต.มานิตย์ พระไชยบุญ
0862297486
ด.ต.ชาญ ศรีอุทัย
0879467429
ด.ต.สุรจิต กรมขันธุ์
0847929176
ด.ต.สมคิด นิรมล
นพต.รุ่น 15
0819755315
ด.ต.ราชันย์ คำแดงไสย์

0862409670
 
ด.ต.ชาตรี นามวงษ์
ธุรการปราบปราม
นพต.รุ่น 19
0862420130
งานสื่อสาร

ด.ต.บุญมี เทินสระเกษ
0879453567
ด.ต.ประวิทย์ ทวิรัมย์
นพต.รุ่น 20
0872259193
จ.ส.ต.วัลลภ ใจจะดี
0872322161
สายตรวจตู้ยามกุดก่วง
ด.ต.พูลศักดิ์ ทิพย์ประมวล
0879569909

ด.ต.สมัย ชินโสม
นนพ.รุ่น 19
0878325389
งานจราจร
ด.ต.ยงยุทธ บุญชื้น
นพต.รุ่น 20
0810618347
ด.ต.ปรีดา จงสมชัย
นพต.รุ่น 20
0819082786
ด.ต.แ0สง แวงวรรณ
นพต.รุ่น 19
0872194379
ด.ต.วัฒนพร ภูสนาม
นพต.24
0872379320
จ.ส.ต.ไวพจน์ ดวงจำ
0856097097
จ.ส.ต.วุฒิพง์ ศรีสุลัย
0895777448
สายตรวจรถจักรยานยนต์
ด.ต.วันชัย เทพภิบาล
์ 0810562998 (20)
ด.ต.อาทิตย์ บุตรพรม
นพต.รุ่น 20
0847974345 (20)
ด.ต.ประสบชัย นาก้อนทอง
นพต.รุ่น 20
0862321696
ด.ต.ธงไชย ไชยมี
นพต.24
0847949686

ด.ต.พิชัย บุตรพรม
นพต.24
0849552985
ด.ต.อุดร ศรีชัย
0847865039
จ.ส.ต.สมพาน เดชจร
0849567418

จ.ส.ต.วิรัตน์ โมกรัตน์
นพต.รุ่น 27
0847973848
สายตรวจตู้ยามโคกกกม่วง
ด.ต.ชัยณรงค์ พลเยี่ยม
0895726741
ด.ต.พรชัย ทะนามศรี
0879536104

ด.ต.สุพจน์ ไชยคิรัทน์
นพต.รุ่น 20
0810532186
สายตรวจตู้ยามพรมสวรรค์
ด.ต.อิสรภาพ โพธิใต้
นพต.รุ่น 20
0833370760
ด.ต.รักพงษ์ พงษ์ละออ
นพต.รุ่น 19
0810603603
ด.ต.ไชยโชค กุลชะโมริน
ผบ.หมู่ สภ.โพนทอง
ช่วยราชการฯ
สิบเวร/ผู้ช่วยสิบเวร
ด.ต.คำตัน นาเมืองรักษ์
์ 0819755315
ด.ต.พรมจันทร์ บุตรพรมน
นพต.รุ่น 15
0833538997

ด.ต.ธงชัย งามพริ้ง
นพต.รุ่น 20
0817087147(20)
ด.ต.วีระ ซุ่นขวัญ
นพต.15

จ.ส.ต.สรวีย์ พันธะไชย
0817686432
จ.ส.ต.อภิชัย คำแดงไสย์
0857585686
พลขับ
ด.ต.เตรียมศักดิ์ ดอกบัว
0849044978
ด.ต.ไพบูลย์ ทิพย์ประมวล
0892749700
กลับหน้าหลัก