พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551
ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีที่แก้ไขใหม่
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 29)พ.ศ.2551
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 21)พ.ศ.2551
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(การบังคับคดี(ฉบับที่ 25)พ.ศ.2551
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์(ฉบับที่ 19)พ.ศ.2551
พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2551
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 25)พ.ศ.2551
พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ป้องกันการฟอกเงิน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุมิสภา พ.ศ.2550
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว(ประกาศราชกิจจา 5 ก.ค.2550)
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับบที่ 18) ปี พ.ศ.2550
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ ปีพ.ศ.2547
พ.ร.บ.วิธิการดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522
พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พร้อมประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522
พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535
พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528
รวมกฎหมาย 696 ฉบับ จากสภาพทนายความ
ระเบียบอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2547
แบบร่างสัญญาต่างๆ จากเว็บสำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายสำหรับประชาชน จากเว็บอัยการสูงสุด
รวมหนังสือสั่งการของตร.เกี่ยวกับงานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม และงานสอบสวน จากเว็บจเรตำรวจ
การดำเนินคดีวินัย * กฎก.ตร.ว่าด้วยการดำเนินคดีวินัย *ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยคดีวินัย
พ.ร.บ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521
พ.ร.บ.การประมงค พ.ศ.2490
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478

พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2484.

พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534
พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
พ.ร.บ.ครู พ.ศ.2488
พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พ.ร.บ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
พ.ร.บ.เครื่องแบบตำรวจ พ.ศ.2477
พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2482
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505
พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528
พ.ร.บ.ธง พ.ศ.2522
พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน (เว็บภาค 7)
กฎหมายเละระเบียบีเกี่ยวกับงานสอบสวน (เว็บถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
แบบฟอร์มงานสอบสวน จากเว็บ ชมรมพนักงานสอบสวน
บอร์ถามตอบปัญหากฎหมาย เว็บท่านพล.ต.ท.วุฒิ ฯ
เรื่องเกี่ยวกับของกลาง จาก ชมรมพนักงานสอบสวน
กระดานถาม-ตอบปัญหาข้อกฎหมาย กับ พล.ต.ท.วันชัย ศรีนวลนัด